Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu
www.simplelife12.com
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

Základné údaje:
Prevádzkovateľ obchodu: Simplelife s.r.o.
Miesto podnikania: Trieda Andreja Hlinku 24
IČO: 47763892
DIČ: 2024091355
IČ DPH: SK2024091355
Zapísaný: Okresný súd Nitra, vložka číslo:37307/N
Bankové spojenie: 5055338626/0900
IBAN: SK4309000000005055338626
SWIFT: GIBASKBX
Telefónny kontakt: +421905639675, +421905838233
Email:m.schneider@simplelife12.com, j.schneider@simplelife12.com
www.simplelife12.com


I. Úvodné ustanovenia
1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi podnikateľským subjektom Simplelife s.r.o. (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.simplelife12.com podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
2. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.simplelife12.com (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).
3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.simplelife12.com (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
5. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
6. Kupujúci – podnikateľ je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej vyššie.
7.  Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.
8. Na účely ustanovenia § 4 ods. 1 písm. e) zákona o elektronickom obchode podlieha činnosť  Predávajúceho nasledovnému orgánu dozoru:

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.Box 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720001, 037/7720034
fax č.: 037/7720024


II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy


1. Kupujúci si tovar vyberá prehliadaním katalógu obsahujúceho ponuku tovar na internetovej stránke Predávajúceho www.simplelife12.com/eshop/  Dostupnosť tovaru je uvedená u jednotlivých produktov.
2. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.
3. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa - Kupujúceho, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania tovaru Kupujúcemu. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
4. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.
5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky.
6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.


III. Práva a povinnosti Predávajúceho


1. Predávajúci je povinný:
• Dodať na základe objednávky potvrdenej Predávajúcim Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
• Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré sa na tovar vzťahujú,
• Odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a Ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.


IV. Práva a povinnosti Kupujúceho


1. Kupujúci je povinný:
• Prevziať nepoškodený tovar dodaný Predávajúcim na základe objednávky Kupujúceho,
• Zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
• Nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho.
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v akceptácii objednávky.


V. Cena a platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.
2. Kúpna cena tovaru je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.simplelife12.com v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ nie je uvedené inak.
4. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny tovaru:
• bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,
• na dobierku prostredníctvom kuriéra DPD.
5. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.
6. V kúpnej cene tovaru podľa bodu 5.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. VII - Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.


VI. Dodacia lehota


1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v akceptácii objednávky doručenej Kupujúcemu Predávajúcim podľa čl. II. bodu 4 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.
3. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.


VII. Podmienky dodania tovaru


1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod. O presnom dni expedície tovaru a dni dodania tovaru bude Predávajúci Kupujúceho informovať zaslaním e – mailovej správy.
2. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
a. Doprava na adresu určenú Kupujúcim zmluvným prepravcom Predávajúceho – Kuriérska služba DPD:
 Pri odbere do hmotnosti tovaru do 5kg – 6,50 EUR
 Pri odbere tovaru nad 140 € s DPH je doručenie tovaru  – 0 EUR
b. Osobný odber po telefonickom dohovore. Tovar je možné takýmto spôsobom vyzdvihnúť až po jeho zaplatení bezhotovostným prevodom.
3. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:
a. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu/kuriéra (DPD a pod.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.


VI. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec/tovar pri prevzatí Kupujúcim.
4. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku Predávajúceho ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec/tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.
8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
9. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.


VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci má je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pre začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t. j. aj pred prevzatím tovaru od Predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny), pričom v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
2. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, je okrem prípadu uvedeného v ods. 1 tohto článku všeobecných obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
3. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť Kupujúcemu už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
5. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne Predávajúcemu, alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : Trieda Andreja Hlinku 24, 949 01 Nitra. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok použitia, resp. opotrebenia a v pôvodnom obale.
6. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený, nepoužitý a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
7. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.


VIII. Ochrana osobných údajov


1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci, v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi Predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
2. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim uzavrieť. Účelom spracúvania osobných údajov poskytnutých kupujúcim je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky, doručenie tovaru.
3. Kupujúci vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne bez súhlasu Kupujúceho tretím osobám.
4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účely uvedené v ods. 6 tohto článku týchto obchodných podmienok.
5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


IX. Záverečné ustanovenia


1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov.
4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
5. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
6. Kupujúci môže po odoslaní objednávky, alebo registrácii obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať zaslaním spätného mailu o tom, že si neželá zasielanie takýchto správ.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.simplelife12.com
8. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 19.4.2017